Política de privadesa

qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Aquesta política de privadesa (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti al grup MICROAREA (entenent per empreses del Grup MICROAREA a les següents entitats: MICROAREA LLC, AUTOMATIC DATA PROCESSING EUROPA , S.L.U., INTUIT EUROPA, S.L.U. I MICROAREA NEXT, S.L.U.), amb domicili a CARRER COFRENTES, 9 ENRESOLO B, 46010, VALÈNCIA, VALÈNCIA (d’ara endavant “MICROAREA”) a través de formularis online o en realitzar una compra .

Als efectes de la present Política de Privadesa, cal entendre com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que MICROAREA ofereix a través de les seves pàgines web. MICROAREA, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les vostres dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privadesa, quan així sigui necessari ia qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privadesa del MICROAREA és donar transparència a la informació de com tractem les vostres dades i protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’Oficina de Compliment Legal i Normatiu de MICROAREA a través d’info@microareanext.com davant de qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Per la present s’informa a l’Usuari que MICROAREA podrà tractar les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis en línia o durant el procés de compra d’algun dels productes de MICROAREA, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

(a) Garantir a l’Usuari l’accés i ús del seu espai personal a l’àrea privada de les pàgines web de productes i serveis oferts per MICROAREA.

(b) Gestionar les compres i peticions que l’Usuari faci a les pàgines web de MICROAREA.

(c) Informar l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes i serveis de MICROAREA similars als adquirits per l’Usuari.

(d) Realizar actividades promocionales acerca de otros productos y servicios de MICROAREA incluyendo el envío de comunicaciones comerciales a la dirección de correo electrónico que el Usuario en su caso facilite.

(e) Realitzar activitats promocionals, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part de MICROAREA, de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores de MICROAREA dels sectors següents: finances i banca, assegurances, formació , editorial i publicacions, fires i esdeveniments, programari i serveis informàtics, telecomunicacions, lleure i turisme, ONG’s energia i aigua, automoció, sector òptic, electrònic, audiovisual i serveis de missatgeria. Tot això, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per fer-ho i aquest ens ho atorgui.

(f) Cedir les dades personals a distribuïdors autoritzats de programari amb la finalitat de comercialitzar només productes, solucions i serveis de programari, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per fer-ho i aquest ens ho atorgui.

quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és lexecució del contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (c) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de MICROAREA a posar en coneixement seu productes o serveis similars als que hagi adquirit prèviament.

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (d), (e) i (f) és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que MICROAREA no n’hagués sol·licitat el consentiment.

MICROAREA, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i l’accés a l’espai personal de l’Usuari. En cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de MICROAREA, MICROAREA recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L’Usuari coneix i accepta que la no emplenació de certes dades de caràcter personal impedirà a MICROAREA prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas MICROAREA cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent del que s’indica expressament. Durant el procés de registre, l’usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’algunes de les dades per a la prestació dels serveis de MICROAREA.

per quant de temps conservem les vostres dades personals?

MICROAREA conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservaran les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d’usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, ( llevat, en ambdós casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’Usuari i aquest el revoqués, cas en què es conservaran fins que es rebi aquesta revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per als fins descrits anteriorment, sense perjudici de la conservació que sigui necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

qui té accés a les vostres dades personals?

Una prestació òptima del servei que MICROAREA ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de MICROAREA accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. En acceptar aquesta Política de Privadesa, l’Usuari entén que alguns dels prestadors de serveis esmentats es troben en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol. En aquests casos, les transferències es basen en l’autorització de la Direcció de l’Autoritat de Control Espanyola, en clàusules models tipus aprovades per la Comissió o, si escau, a l’Escut de Privadesa. Per obtenir més informació sobre les garanties anteriors o sobre el fet que s’hagin prestat, podeu posar-vos en contacte amb MICROAREA pels mitjans establerts a l’apartat I.

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de MICROAREA en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, MICROAREA pot cedir les dades personals de l’Usuari als Distribuïdors autoritzats de MICROAREA, tal com s’ha esmentat a l’apartat II, sempre que hagi sol·licitat el consentiment a l’Usuari i aquest ho hagi atorgat.

A més de l’anterior, MICROAREA podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

quins són els drets dels usuaris?

MICROAREA informa l’Usuari sobre la possibilitat que us assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per MICROAREA.

Dichos derechos podrán ser ejercitados gratuitamente por el Usuario, y en su caso quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: Calle Cofrentes, 9 46010, Valencia, Valencia. Dicha solicitud deberá contener en el asunto la referencia “Protección de datos/[Nombre de la empresa del grupo MICROAREA]” y deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente. Asimismo, el Usuario podrá ejercitar los mencionados derechos a través del correo electrónico info@microareanext.com

A més dels drets anteriors, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada. MICROAREA podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l’Usuari per a la finalitat (c) es basés en l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-s’hi.

MICROAREA recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent.

baixa al servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a MICROAREA per la qual informa que no vol continuar rebent comunicacions comercials. Per fer-ho, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs a cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

a partir de quina edat l’usuari pot accedir als nostres productes i serveis?

El web de MICROAREA no s’adreça a menors de 18 anys. En acceptar aquesta Política de Privadesa l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

quines mesures de seguretat tenim implementades?

MICROAREA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert per normativa aplicable.

MICROAREA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable.

MICROAREA entitat preocupada per la privadesa, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals .

ús de cookies

Nuestra página web utiliza cookies para distinguirle a usted de los demás usuarios de nuestro sitio web, lo que nos ayuda a proporcionarle una buena experiencia cuando navega por nuestro sitio web y nos permite asimismo mejorarlo. Puede obtener más información sobre el uso de cookies en la Política de Cookies.

links

La pàgina web de MICROAREA pot incloure hiperenllaços a altres llocs que no són operats o controlats per MICROAREA. Per això, MICROAREA no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a MICROAREA, tingueu en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

modificació de les política de privadesa

MICROAREA podrà modificar la seva Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa us serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les vostres dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.